ارائه نمونه سوالات ومطالب مرتبط با کتاب مطالعات اجتماعی

فعالیت های مشابه فعالیت های کتاب مطالعات اجتماعی سال اول متوسطه

فصل اول

1-1)رشته ورزشی راکه انتخاب نموده اید ،درنظر بگیرید ودرباره ی موارد زیر درکلاس گفتگو کنید:

1-برای انتخاب این رشته چه ملاک هائی رادرنظر داشته اید؟

2-این شناخت را چگونه به دست آورده اید؟

3-آیا این شناخت درست بوده است؟چرا؟

 

2-1) مناسب است.

 

3-1)مناسب است.

 

4-1)رفتار هم کلاسی ها، همشهری ها،خویشاوندان واعضای گروه کوهنوردی رادرنظر بگیرید وبرای هریک از آنها ،دوالگوی عمل مشخص کنید.

 

 

الگوی عمل

الگوی عمل

هم کلاسی ها

 

 

همشهری ها

 

 

خویشاوندان

 

 

گروه کوهنوردی

 

 

 

5-1)برای هریک ازموارد زیر، دو ارزش را مشخص کنید.

 

 

ارزش

ارزش

باشگاه ورزشی

 

 

حرم ائمه اطهار

 

 

پارک های عمومی

 

 

 

 

 

6-1 )دو گروه اجتماعی رادرنظر بگیرید ،

1-درجدول زیر یک  الگوی عمل ویک ارزش بنویسید.

2-هماهنگی یا تضاد میان الگوهای عمل وارزش ها را مشخص کنید.

 

گروه ها

ارزش

هنجار

هماهنگی یا تضاد

بسیج دانش آموزی

 

 

 

مدرسه

 

 

 

 

7-1)در جدول زیر نتایج  حاصل ازتعارض های گروهی را برای هریک از موارد موجود درجدول نوشته وسازنده یا مخرب بودن این تعارض ها را مشخص کنید.

 

نوع تعارض

نتایج

ارزیابی

المپیادهای علمی

 

 

تعارض بین شیعه وسنی

 

 

 

 

8-1)مناسب است.

 

9-1) مناسب است.

 

10-1 مناسب است.

 

11-1)درباره ارزش های باندهای قاچاق مواد مخدر تحقیق کرده وبراساس آن جدول زیر را کامل کنید.

 

ارزش های گروه ملت

ارزش های باندهای قاچاق مواد مخدر

حالت ورفتار فرد دردوگانگی ارزشی

 

 

 

 

 

 

 

12-1)درباره ارزش های یکی ازگروه های رپ ، هوی متال وامثالهم تحقیق نموده وارزش های آن گروه ها را باارزش های جامعه اسلامی خود مقایسه نمائید.

سپس سه پیامد عضویت درچنین گروهی را مشخص کنید.

 

13-1)نتایج مطلق گرایی را درموارد زیر بنویسید.

1- انتخاب رئیس جمهوری

2- تعیین استاندار

 

14-1)درباره ی یکی از گروه های زیر تحقیق کنید.

1-ساواک در دوران طاغوت

2- مافیا

3-گروه منافقین

ویژگی های اساسی آنها را مشخص نموده  و بگویید چرا این گروه ها دچار تبعیت بی چون وچرا شده اند؟

 

فصل دوم

1-2)تیم ملی فوتبال را درنظر بگیرید سه نقش رادرآن درنظر گرفته وبرای هرنقش دو الگوی عمل بنویسید.

 

2-2) با درنظر گرفتن  نقش های راننده تاکسی - مسافر، نانوا - مشتری  جدول زیر راتکمیل کنید.

 

 

تکالیف

حقوق

راننده تاکسی

1-……………………

2-……………………

1-……………………

2-……………………

مسافر

1-……………………

2-……………………

1-……………………

2-……………………

نانوا

1-……………………

2-……………………

1-……………………

2-……………………

مشتری

1-……………………

2-……………………

1-……………………

2-……………………

 

3-2)درمورد فعالیتهای زیر فکر کرده وپاسخ مناسبی بدهید.

1-خانواده 4 نفره ای را متشکل ازوالدین ،یک برادر ویک خواهر درنظر بگیرید که پدر ومادر خودرادرحادثه ای مانند زلزله ،جنگ ویا تصادف ازدست داده اند.بادرنظر گرفتن الگوهای عمل قبلی آنها ،الگوهای عمل جدید هریک از اعضای باز مانده را بنویسید.

2-فرض کنید یکی از شما برای ادامه تحصیل با خانواده برادر خود که متشکل ازبرادرتان ،همسر وفرزند اوباشد ،زندگی کند.الگوهای عمل هریک از آنها چه تغییراتی می کند؟

 

4-2)نقش های ریاست جمهوری ،رهبری وپاسدار رادرنظر بگیرید وبیان نمائید برای تحقق کدام یک اهداف انقلاب اسلامی ایجاد شده اند؟

 

5-2)یکی ازنظام های زیر رادرنظر بگیرید.

اتومبیل،دوچرخه وسیستم گرمائی

1-سه عنصر ازعناصر آن را مشخص کرده ورابطه متقابل آنها رابایکدیگر مشخص کنید.

2-مشخص کنید هریک از اجزا چه اثری برکل نظام دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2مجموعه نقش های مربی ،سرپرست وبازیکنان رادرنظر بگیرید وبه پرسش های زیر در روی شکل پاسخ دهید.

1- وظایف متقابل آنها چیست؟

2 - هریک ازآنها دراین مجموعه چه کاری را انجام می دهند؟

3- این مجموعه چه هدفی را دنبال می کند ؟

4- آیا این مجموعه یک نظام است؟چرا؟

 

7-2) همکاران محترم سه  نظام اجتماعی مشخص را برای  دانش آموزان تعیین نمایند واز هرگروه بخواهند که براساس یکی از آنها به سوالات این فعالیت پاسخ دهند.

8-2)برای هریک از نظام های اجتماعی زیر سه خرده نظام بنویسید.

1- قوه مجریه

 2- نظام تولیدی

9-2) موارد زیر را در شهرداری به عنوان یک نظام  اداری بررسی نمائید.

1-آثار ونتایج مطلوب آن را ذکر کنید.

2- درصورتی که برنظام اجتماعی کل تاثیرات نامطلوبی دارد ،آنها رابنویسید.

 

10-2)درباره اصل 44 قانون اساسی تحقیق نموده وجایگاه بخش خصوصی (اقتصادی)رادرآن مشخص کنید.

 

11- 2) نقش پزشکی رادرنظر بگیرید وبررسی کنید که فرد چه خصوصیاتی باید داشته باشد تا بتواند نقش پزشکی را برعهده بگیرد. دست کم چهار خصوصیت بیان نمائید.

 

12-2)برای بر عهده گرفتن نقش  شهروندی فرد باید کدام هنجارها رایاد بگیرد؟اوالگوهای عمل مربوط به این نقش ها را از کجا یا توسط چه افرادی می آموزد؟

 

13-2)به نظر شما چرا برخی از شهروندان ایرانی دردوران هشت سال دفاع مقدس به جبهه ها رفته وبه درجه شهادت نائل آمدند؟

 

14-2)مناسب است.

 

فصل سوم

 

1-3)باتوجه به ملاک های ذکر شده ،درباره تفاوت های گروه خانواده با گروه های کوهنوردی ،دوستان ،شورای دانش آموزی  و گروه تئاتر که ممکن است شما نیز عضو آن باشید درکلاس بحث وگفتگو کنید.

 

2-3)برای هریک از نقش های زن وشوهری سه مورد تکلیف وسه مورد حقوق بنویسید.

 

3-3)برای هریک ازنقش های زیر چهار مورد الگوی عمل بنویسید.

1-نقش پدر بزرگ

 2- نقش داماد

3-نقش نوه

 4-نقش دختر

4-3)مناسب است.

 

5-3)گفتگو کنید چگونه رشد سریع جمعیت می تواند بر افت تحصیلی ،افزایش اجاره بهای مسکن وتربیت فرزندان اثر منفی داشته باشد.

 

6-3)چهار توانائی خود را درسه مرحله ی آغاز تولد وکودکی وزمان حاضر درنظر گرفته ودردومورد از زمینه های زیرشامل :احساس مسئولیت ،تصمیم گیری ،آینده نگری ،اندیشه های سیاسی واجتماعی مانند نمونه بایکدیگر مقایسه کرده وبه این پرسش پاسخ دهید:

این توانائیها راچگونه واز کجا کسب کرده اید؟

7-3) الف- فکر می کنید اگر خانواده نباشد شما درادامه تحصیلات دانشگاهی ،دوست یابی،انتخاب رشته وازدواج باچه مشکلاتی روبرو می شوید؟به چهار مورد از نقش های ارشادی وحمایتی خانواده ی خود دراین زمینه اشاره نمائید.

ب- نقش ارشادی وحمایتی خانواده درزندگی زوج های جوان درزمان های گذشته وحال را با یکدیگر مقایسه نمائید.

 

8-3) مناسب است.

 

9-3)گفتگو کنید: چندمورد از ناسازگاری های موجود درخانواده های امروزی را نام برده وبرای کاهش میزان این گونه ناسازگاری ها راه حل مناسبی ارائه دهید.

نوع ناسازگاری

ریشه های ناسازگاری

راه حل های ناسازگاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-3)الف- چهارموردازالگوهای عمل مربوط به دوره اول ابتدائی واول دبیرستان را با یکدیگر مقایسه نمائید.

ب-باتوجه به تفاوت الگوهای عمل این دودوره موارد اختلاف جوانان و والدین ونارضایتی آنان را ازیکدیگر مشخص کنید.ازاین بررسی چه نتیجه ای می گیرید؟

 

11-3)چند نمونه از اختلافات خود و والدین خود را ذکر کرده وبرای رفع اختلافات راه حل های مناسبی را ارائه دهید.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ساعت 22:40  توسط م.ر.فاطمی پور  |